Bewindvoering

Wanneer u uw financiën niet zelf (meer) kan regelen, bijvoorbeeld door een lichamelijke of een geestelijke beperking, een verslaving of bij schulden, dan kan bewindvoering voor u raadzaam zijn. Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd, is een door de rechtbank wettelijke opgelegde maatregel bij meerderjarige personen. Dit is ter bescherming van uw vermogen, geld en goederen. U kunt dan niet meer zelfstandig beslissen over uw vermogen, geld en goederen. Het doel van beschermingsbewind is dat anderen geen misbruik kunnen maken van de situatie en dat uw financiële belangen worden behartigd door een bewindvoerder. Verder kan het bewind worden gepubliceerd in het openbare “Centraal curatele en bewindsregister” van de rechtbank.

Aanvraag

Beschermingsbewind kan onder andere worden aangevraagd door uzelf, partner, familieleden (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven of nichten), de instelling of hulpverlener die u verzorgt of begeleidt, maar ook de officier van justitie of de gemeente. Een verzoek tot beschermingsbewind moet schriftelijk worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor moet het aanvraagformulier “Verzoek tot onderbewindstelling en/of mentorschap” worden ingevuld. MeeFis zal als uw toekomstige bewindvoerder het formulier “Bereidverklaring bewindvoerder” invullen. Voor de behandeling van de aanvraag bewindvoering betaalt u griffiekosten aan de rechtbank. Aangezien de aanvraagprocedure enige weken in beslag neemt, kunt u kiezen om tijdelijk budgetbeheer te laten uitvoeren, totdat de rechtbank het bewind heeft uitgesproken.

Zitting

De aanvraagprocedure bij de rechtbank duurt ongeveer 4 á 6 weken. U krijgt een uitnodiging voor de zitting waar u samen met MeeFis naartoe gaat. Tijdens de zitting wordt uitgelegd wat bewindvoering inhoudt. De rechter zal u een aantal vragen stellen en u krijgt zelf ook de gelegenheid om vragen te stellen. Enkele weken na de zitting krijgt u een gerechtelijke uitspraak, ook wel beschikking genoemd. In dit filmpje van de rechtbank krijgt u te zien hoe bewindvoering werkt. 

Start bewind

Na ontvangst van de beschikking kan MeeFis starten als uw bewindvoerder op weg naar financiële stabiliteit. Wij zullen de vervolgstappen bespreken over de overname van uw financiële administratie. Dit houdt onder andere in het ondertekenen van een afsprakenovereenkomst, het verzamelen van diverse documenten, het eventueel openen van nieuwe bankrekeningen, het bepalen van uw leefgeld en het aanschrijven van instanties voor het doorsturen van post. Er zal een budgetplan en een plan van aanpak worden gemaakt om uw financiën stabiel te krijgen en te houden. 

Taken bewindvoerder

 • Inventarisatie van de inkomsten en uitgaven voor het maken van een budgetplan.
 • Overzicht maken van bezittingen en schulden, dit heet een boedelbeschrijving.
 • Openen van nieuwe bankrekeningen op uw naam, namelijk een beheerrekening voor de betaling van de vaste lasten, een leefgeldrekening voor de boodschappen en een spaarrekening voor onvoorziene uitgaven. 
 • Toesturen van rekeningoverzichten van uw bankrekeningen met de inkomsten en uitgaven en/of u krijgt inlogcodes om online mee te kijken naar uw transacties. 
 • Contact leggen met instanties voor het doorsturen van post naar MeeFis en het wijzigen van het bankrekeningnummer voor het betalen van de vaste lasten.
 • Aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen etc.
 • Indienen van declaraties voor de ziektekosten bij uw zorgverzekeraar.
 • Inventarisatie van verzekeringen, zoals wettelijke aansprakelijkheid, inboedel en uitvaart en deze eventueel afsluiten.
 • Invullen van de belastingaangifte inkomstenbelasting (box 1).
 • Contact opnemen bij schulden met schuldeisers voor het doorsturen van brieven en onderzoeken of betalingsregelingen mogelijk zijn.
 • Begeleiden naar schuldhulpverlening bij problematische schulden voor een schuldsaneringstraject.
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechtbank over het beheer van uw financiën.
 • Begeleiding naar financiële stabiliteit en zelfredzaamheid.

Wat wordt van u verwacht

Wanneer uw vermogen, geld en goederen onder bewind zijn gesteld, betekent dit dat u openheid van zaken zal geven over al uw financiën aan ons. Ook dient u alle wijzigingen in uw financiële en persoonlijke situatie, die uw inkomen kunnen beïnvloeden, door te geven. Het maken van (nieuwe) schulden is niet toegestaan en ook mag u geen nieuwe financiële contractuele verplichtingen aangaan zonder uitdrukkelijke toestemming van MeeFis. Verder stuurt u financiële post, die nog op uw huisadres wordt bezorgd, zo snel mogelijk door naar MeeFis. Hierdoor kan snel actie worden genomen in uw financiële zaken.

Aanmelding 

U kunt zich aanmelden voor bewindvoering via het contactformulier, per e-mail of per telefoon. De aanmelding moet afkomstig zijn van uzelf, uw partner, een familielid of van een hulpverlener die u verzorgt of begeleidt. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek kan bij u thuis of op een kantoorlocatie. Samen zoeken wij naar een oplossing om uw financiën weer stabiel te krijgen én te houden.